Cap Saint Jacques Hotel

Đặt Phòng

Hướng dẫn đặt phòng

Chọn thông tin về ngày Nhận phòng (Check-in), ngày Trả phòng (Check-out), Số người lớn và trẻ em, rồi bấm Tìm kiếm để lựa được chọn phòng phù hợp
Tìm phòng thích hợp với mong muốn và bấm Chọn Phòng..

Cap Saint Jacques Hotel

Liên hệ Đặt Phòng

Địa Chỉ
169 Thùy Vân, Phường 8, Vũng Tàu, Việt Nam.
Số điện thoại
Hotline
Directions